OSS

Home Deklarime tatimore

OSS ofron shërbimet për llogaritjen dhe deklarimin e pagave të punonjësve për kompani të çdo madhësie. Shërbimet tona përfshijnë:

  1. Deklarimet e punësimit dhe largimit të punonjësve sipas legjislacionit në fuqi;
  2. Llogaritja e deklarimeve të pagës bruto e neto mbështetur në legjislacionin në fuqi;
  3. Llogaritja dhe deklarimi I sigurimeve shoqërore e shëndetësore sipas legjislacionit në fuqi;
  4. Mbajtja dhe deklarimi i librave të shitjes dhe blerjes
  5. Deklarimi i TVSH, Tatim fitimit, Tatimit në burim etj